Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

Partene i avtalen er Sami Culture AS (org. 996 942 171) som arrangør og deg som gjennomfører bestilling fra norvilt.com direkte eller indirekte. Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling og vilkår for bestillingen godkjennes av kunde ved gjennomført bestilling. Kunden oppfordres til å skrive ut vilkår og betingelser.

Reservasjonsgebyr for bestillingen har forfall omgående etter bestilling og betales til konto gitt på faktura. Dersom betaling uteblir mer enn 7 dager etter bestilling så heves avtalen automatisk, med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall.

Restbeløpet forfaller senest 45 dager før avreise og skal dekke betalingsforpliktelser til underleverandører på transport, overnatting, guiding osv. Kunden er selv ansvarlig for å følge opp forfall av restbeløp. Dersom produkter krever større forskudd fra arrangør til underleverandører, så kan reservasjonsgebyret økes. 

2. Hva som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter ordren slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i reisen i følge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.

Videre er opplysninger arrangøren har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av produktet. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Pakkereisens innhold kan tilpasses etter ytre forhold, men alltid slik at det kommer deg som kunde til gode.

Tilslutningsreise eller spesielle landarrangementer (utflukter, kurs etc.) inngår kun i pakkereisen dersom disse er solgt eller markedsført til en samlet pris, eller tilrettelagt på en måte som oppfordrer til å selges sammen med pakkereisen.

3. Reisens pris

3.1 Prisen

Den oppgitte prisen for produktet omfatter alle avgifter, gebyrer og/eller skatter som Norske myndigheter legger på de tjenester avtalen omfatter. Prisen inkluderer også eventuelle tillegg for særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket i.

Det er kun tillegg som er spesifisert i bestillingen som inngår i prisen. Eventuelle tilleggsytelser som kunden velger bort inngår ikke i prisen ved senere endring.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av produktet.

Dersom priser for produktet justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer, så skal ikke det påvirke prisen som ble oppgitt ved avtaleinngåelse. Alle prisendringer gjelder kun for nye ordrer, det er prisen som oppgis ved bestilling som til enhver tid er gjeldende.

3.2 Depositumets størrelse

I alle bestillinger inngår depositum (også kjent som reservasjonsgebyr) som skal dekke betalingsforpliktelser for arrangøren som forfaller umiddelbart etter reservasjon. Depositumets størrelse kan variere fra pakke til pakke, men vil aldri overstige kr 2.500 pr person med mindre reisen inneholder leveranser fra tredjepart som medfører større økonomisk forpliktelse til arrangøren. 

Depositumet skal utelukkende dekke ikke-refundbare forskuddsbetalinger som påløpet umiddelbart ved reservering. Depositumsbeløpet forfaller umiddelbart etter bestilling.

4. Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Arrangøren har ingen særegne forsikringer som kan tilbys den enkelte kunder og derfor oppfordres alle til å tegne egen reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse. Arrangøren oppfordrer kunder å lese igjennom artikler om valg av reiseforsikring eller kontakte sitt forsikringsselskap for tilbud.

Kunden anses å ha lest og forstått informasjon om reiseforsikring som dekker tap/skade på reisegods, dekning av legeutgifter og eventuell hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden må medbringe europeisk helsetrygtkort ( Tidl. Trydgekontorets skjema E 111dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.

4.2 Helseopplysninger

Ved bruk av arrangøren som guide under jakt, fiske eller friluftsaktiviteter så er det nødvendig at kunden opplyser dersom det er helsemessige årsaker til å vise spesiell varsomhet ved oppsett av guiding.

Ved overdragelse av produktet skal den nye kunden opplyse dersom det er behov for helsemessig hensyn fra arrangørens side. Dersom dette ikke opplyses er det ikke arrangørens ansvar dersom kunden ikke klarer å utnytte aktiviteter, transport eller overnatting.

4.3 Informasjon vedrørende transport og overnatting

Arrangøren tilbyr produkter med transport, overnatting og guiding. I noen tilfeller kan tilleggsytelser velges, men i hovedsak er det disse tre produktkategoriene arrangører opererer med.

5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen

5.1 Avbestilling ved force majeure

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 30. dagene før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldene når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2 Avbestilling mot vederlag

Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et rimelig administrasjonsgebyr på kr. 500 per person frem til det er 45 dager igjen til avreisedøgnet starter. Ved avbestilling av reisen gjelder følgende regler:

  • Avbestilling mer enn 45 dager til avreisedøgn gir rett til refusjon av hele innbetalte beløp minus depositum.
  • Avbestilling mindre enn 45 dager til avreisedøgn gir rett til refusjon av 50 % av innbetalte beløp minus depositum.
  • Avbestilling mindre enn 30 dager til avreisedøgn gir ikke rett til refusjon av innbetalte beløp.

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse.

Se punkt 4.1 for avbestillingsbeskyttelse. Kunden kan frivillig tegne avbestillingsbeskyttelse/forsikring og har dermed rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom kunden kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Kunden plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.

Kunden oppfordres til å gjøre seg kjent med reiseforsikringer hvor avbestillingsbeskyttelse inngår. Det er viktig at kunden gjør seg kjent med de vilkår forsikringsselskapene opererer med. Arrangøren skal kun kontaktes angående avbestilling og forsikringsselskap angående refusjon. 

5.4. Overdragelse av kjøpt aktivitet

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i reisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette så tidlig som mulig og innen 14 dager før reisedøgn starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse.

Ved overdragelse av kjøpt pakkereise påløper navneendringsgebyr pålydende kr 500. Dette gebyret innbetales av kunden før overdragelse kan anses å være godkjent. Arrangørens vilkår og betingelser anses normalt å være oppfylt overfor den nye kunden. Opprinnelig kunde er pliktig til å opplyse nye kunden om vilkår og betingelser knyttet til aktiviteten.

5.5 Endring av bestillingen

Kunden kan forandre reisens innhold mot administrasjonsgebyr pålydende kr 500 per person, dersom det finnes ledige datoer for gjennomføring av turen.

6. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt.

6.1 For få tilmeldte

Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Arrangøren kan ikke kansellere reise dersom det er mindre enn 30 dager til oppmøtedag.

Skriftlig varsel sendes til kunden før fristens utløp. Ved kansellering betales innbetalte beløp i sin helhet, inkludert depositum.

6.2 Hindring utenfor arrangørens kontroll

Arrangøren kan kansellere en aktivitet uten erstatningsansvar, dersom det kan det kan dokumenteres hindringer som ligger utenfor arrangørens kontroll og som ikke med rimelighet kunne ventes å tatt i betraktning da avtalen ble inngått. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart utenom allerede påløpte kostnader. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Er den billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt.

6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs reisebevis eller annet avtaledokument.

Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

7. Partenes plikter

7.1. Arrangørens/formidlerens plikter

Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i aktiviteten, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Arrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2. Kundens plikter

Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har publisert på sine nettsider,  i sin katalog eller på annen måte.

  • a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere hele bestillingen. 
  • b) Informasjoner: Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av aktiviteter. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en eller flere reiser på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i reisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle reise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre
  • c) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8 a) – d). Oppdages mangelen etter at aktiviteten har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Klagefristen er fire uker fra gjennomført aktivitet.
  • d) Dokumenter etc: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i ordren. Kunden er selv pliktig å skaffe seg reiseforsikring som dekker avbestillinger, skader osv.
  • e) Hensyn til medreisende etc:  Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

  • f) Hjemreise etc: Den reisende er selv ansvarlig for å opplyse om hjemreise til arrangøren, slik at arrangøren får tilpasset aktiviteter slik at tider overholdes av arrangøren. Arrangør er ikke ansvarlig for eventuelle feilopplysninger fra kunden og merkostnader dette måtte medføre.
  • g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på aktivitet(ene). Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet. Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc etter vanlige erstatningsrettslige regler.

8. Om mangler

8.1. Mangler før avreise

Kunden kan heve avtalen før reisen tar til dersom det er klart at produktet vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Eventuelle mangler må påpekes til arrangøren i forbindelse med ønske om heving av avtale, men dersom arrangøren likevel klarer å levere produktet uten vesentlige mangler så bortfaller retten til å heve avtalen.

Ved heving av avtale har kunden rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp.

8.2. Mangler etter avreise

Produktet er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt 7.2. c) vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

a) Avhjelp: Kunden kan kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til arrangøren eller arrangørens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav. All reklamasjon må meldes under reisens gjennomføring.

b) Prisavslag: Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når arrangøren ikke har vært i stand til dette.

c) Heving: Har aktiviteter vesentlige mangler og formålet med aktivitetene av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. avtalen. Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom aktivistene inneholder transportelement. Reglene i art 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

d) Erstatning: Er aktivitetene mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av arrangøren. Kunden kan, der han ikke har lidd noe tap, kreve en godtgjørelse dersom mangelen har påført kunden vesentlig ulempe. Arrangørens erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom arrangøren kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor arrangørens kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Arrangøren plikter uansett å gi kunden nødvendig bistand så hurtig som mulig.

9. TVISTEBEHANDLING

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.